Používaním našej webovej stránky súhlasíte s používaním súborov cookie v súlade so zásadami súborov cookie.
Ochrana osobných údajov

Menu
Slovak sk
Vy ste navštívili: > Úvod >

Všeobecné obchodné podmienky

hardware4u.sk a/ .eu (ďalej len „hardware4u.sk”)

 

Čl. I.

Úvodné ustanovenia

1. Všeobecné obchodné podmienky (v ďalšom len „VOP“) sa vzťahujú na nákup v internetovom obchode hardware4u.sk. Tieto VOP upravujú vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenou medzi predávajúcim a kupujúcim.

2. Pod pojmom predávajúci sa rozumie Veronika Molnár - Hardware4u, miesto podnikania Komenského 195/3, 943 01 Štúrovo, IČO: 46 645 756, Okresný úrad Nové Zámky

Číslo živnostenského registra: 460-25632, DIČ: 108 4767 156, ako prevádzkovateľom internetového obchodu hardware4u.sk (v ďalšom len „predávajúci“).

3. Pod pojmom kupujúci sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo využíva služby internetového obchodu ako spotrebiteľ alebo podnikateľ.

4. Pod pojmom spotrebiteľ sa v zmysle §2a zákona č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov – o ochrane spotrebiteľa (v ďalšom len "zákon o ochrane spotrebiteľa“) rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

5. Pod pojmom podnikateľ sa v zmysle §2ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodný zákonník (v ďalšom len „obchodný zákonník“) rozumie: osoba zapísaná v obchodnom registri; osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia; osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov; fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

6. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom neupravené v týchto VOP sa riadia ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov – Občiansky zákonník (v ďalšom len „občiansky zákonník“) a zákonom o ochrane spotrebiteľa a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

7. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim podnikateľom neupravené v týchto VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

8. Tovarom sa na účely tejto zmluvy rozumejú produkty nachádzajúce sa v ponuke internetového obchodu hardware4u.sk

9. Popisy tovarových položiek na hardware4u.sk sú chránené autorským právom. Ich ďalšie použitie je možné len s písomným súhlasom predávajúceho.

Čl. II.

Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

1. Kupujúci si môže objednať tovar nachádzajúci sa v ponuke internetového obchodu hardware4u.sk, a to správnym vyplnením objednávky v internetovom obchode alebo zaslaním objednávky formou e-mailu na info@hardware4u.eu

2. Objednávka tovaru musí obsahovať:

meno a priezvisko kupujúceho

dodaciu adresu pre doručenie tovaru – ulica, číslo, mesto, PSČ

telefónne číslo a e-mail

presný názov tovaru, 

kód tovaru,

počet kusov objednaného tovaru

spôsob úhrady kúpnej ceny (dobierka, prevod na účet, platba kartou)

spôsob prepravy a prevzatia tovaru (Slovenská pošta, kuriér, osobný odber).

Objednávka tovaru v prípade, že kupujúci je podnikateľom musí obsahovať aj:

IČO, ak je kupujúci platcom DPH aj IČ DPH

kontaktnú osobu

fakturačnú adresu (v prípade, že je iná ako adresa dodania).

1. Takto zaslaná objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Všetky objednávky podané prostredníctvom internetového obchodu alebo zaslaním objednávky e-mailom na adresu info@hardware4u.eu sú záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci prehlasuje, že sa oboznámil s týmito VOP, ako aj reklamačným poriadkom, a že s nimi súhlasí.

2. Kúpna zmluva vzniká odoslaním potvrdenia objednávky predávajúceho kupujúcemu.

3. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho odovzdaním tovaru a zaplatením kúpnej ceny.

4. V prípade, že tovar objednaný kupujúcim nie je na sklade predávajúceho,(na objednávku) predávajúci vopred oznámi telefonicky alebo e-mailom kúpnu cenu a termín dodania.(tovar na objednávku má termín dodania približne 2 týždňov)

5. Predávajúci má právo odmietnuť riadne vybavenie objednávky, v prípade, že kupujúci opakovane nesplní svoj záväzok tovar odobrať a zaplatiť zaň kúpnu cenu.

6. Predávajúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, ak sa stane plnenie nemožným, a ak sa nedohodne s kupujúcim na novom plnení.

7. Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať a zaplatiť zaň celkovú kúpnu cenu s DPH, vrátane nákladov za poštovné. O takto vyúčtovanej konečnej cene je kupujúci vyrozumený pri vyplňovaní objednávky ešte pred jej záväzným potvrdením.

Čl. III.

Kúpna cena tovaru

1. Ceny tovaru sú na internetovom obchode aktuálne a platné v čase odoslania objednávky tovaru, uvádzane vrátane dani z pridanej hodnoty (DPH) v zákonnej výške. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien.

2. V cene tovaru nie je započítané poštovné a balné.

3. Zvýhodnené ceny sú označené na internetovom obchode prevádzkovateľa symbolom „akcia“ a sú platné do vypredania zásob a/alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene.

4. Dokladom o predaji tovaru je faktúra, ktorá je súčasťou každej zásielky, a ktorá slúži ako dodací list.

Čl. IV.

Platobné podmienky

1. Kupujúci uhradí kúpnu cenu niektorým z nasledujúcich spôsobov:

    1. Pred prevzatí tovaru:
       a., Bankovým prevodom /vkladom na účet predávajúceho. Pri platbe bankovým prevodom kupujúci po predchádzajúcej výzve na úhradu a prijatí potrebných údajov prostredníctvom elektronickej pošty, prevedie kúpnu cenu za objednaný tovar na účet predávajúceho vedený v banke Slovenská Sporiteľna, číslo účtu        IBAN: SK77 0900 0000 0002 4331 1962, SWIFT/BIC: GIBASKBX pričom ako variabilný symbol uvedie číslo objednávky a do poznámky pre príjemcu uvedie svoje meno a priezvisko. Objednávka bude vybavená po pripísaní kúpnej ceny na účet predávajúceho.
       b., Platba kartou. Kupujúci súhlasí s tým, že nasledujúce osobné údaje uložené u spoločnosti Veronika Molnár - Hardware4u so sídlom Komenského 195/3, 94301 Štúrovo, Slovenská Republika v užívateľskej databáze hardware4u.sk /.eu sa prevedú na spoločnosť BIG FISH Payment Services Kft. (Registrované sídlo: 1066 Budapest, Nyugati tér 1-2.) Ako procesor údajov. Rozsah prenášaných údajov: predpona mena, priezvisko, meno, IP adresa, fakturačná adresa, dodacia adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, posledné štyri číslice čísla bankovej karty. Účelom prenosu údajov je vykonať dátovú komunikáciu potrebnú pre platobné transakcie medzi systémom obchodníka a poskytovateľa platobných služieb a zabezpečiť sledovateľnosť transakcií pre obchodných partnerov.

    2. Pri prevzatí tovaru:
Slovenská pošta

Osobné vyzdvihnutie tovaru.

Magyar posta

1. Poštovné:

Slovenská pošta na doručovaciu adresu 1,5 EUR alebo 4 EUR

Čl. V.

Dodacie podmienky

1. Predávajúci sa zaväzuje tovar objednaný kupujúcom doručiť na dodaciu adresu pre doručenie tovaru uvedenú v objednávke kupujúceho v lehote do 30 dní odo dňa doručenia objednávky. Tovar nachádzajúci sa na sklade predávajúci doručí kupujúcemu na dodaciu adresu pre doručenie tovaru uvedenú v objednávke kupujúceho do 3 pracovných dní odo dňa doručenia objednávky.

2. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v objednávke. V prípade, že zo strany predávajúceho dôjde k omeškaniu dodania tovaru, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, o čom predávajúci bez zbytočného odkladu upovedomí kupujúceho.

3. Ak nedôjde k prevzatiu tovaru kupujúcim na mieste určenom v objednávke a z uvedeného dôvodu bude potrebné dodanie tovaru opakovať, kupujúci sa zaväzuje predávajúcemu nahradiť škodu vo výške účelne vynaložených nákladov, ktorá mu vznikla z dôvodu opakovaného dodania tovaru kupujúcemu.

4. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie tovaru alebo stratu zásielky spôsobených prepravcom alebo vis major.

Čl. VI.

Odstúpenie od zmluvy

1. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim ako spotrebiteľom je upravené v zákone č. 102/2014 Z.Z. v znení neskorších predpisov – o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2. Kupujúci spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie zmluvy.

3. Odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva zrušuje od začiatku.

4. Predávajúci sa zaväzuje bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy kupujúcim spotrebiteľom vrátiť kupujúcemu spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od kupujúceho spotrebiteľa prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa predchádzajúceho odseku pred tým, ako mu je tovar doručený, alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

5. Ak spotrebiteľovi dodaný tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný, a napriek tomu spotrebiteľ bez uvedenia dôvodu odstúpil od zmluvy, je spotrebiteľ v prípade vzniku škody na vrátenom tovare z titulu odstúpenia, v zmysle §420 ods. 1 občianskeho zákonníka povinný predávajúcemu túto škodu nahradiť. Kupujúci súhlasí s tým, aby takto vzniknutá a preukázateľne vyčíslená škoda bola predávajúcim jednostranne započítaná voči jeho nároku na vrátenie kúpnej ceny.

6. Ak predávajúci nesplní záväzok dodať tovar v zmysle objednávky kupujúceho, z dôvodu, že tovar nemôže dodať, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho spotrebiteľa a do 14 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok za tovar, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení.

7. V prípade, že predávajúci spolu s objednaným tovarom dodá kupujúcemu aj vecné dary, kupujúci berie na vedomie, že darovacia zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim sa viaže na túto kúpnu zmluvu. V prípade, že kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy v zmysle §7 zákona č. 102/2014 Z.Z. v znení neskorších predpisov – o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i poskytnuté vecné dary.

8. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim podnikateľom sa spravuje príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka.

Čl. VII.

Záručná doba a reklamácia

1. Kupujúci môže reklamovať iba tovar zakúpený prostredníctvom elektronického obchodu hardware4u.sk.

2. Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

3. Predávajúci je povinný poskytnúť na žiadosť kupujúceho záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.

4. Záručný list obsahuje označenie predávajúceho (obchodné meno, sídlo, IČO), obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dľžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky.

5. Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim.

6. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Kupujúci má právo uplatniť si nároky za vady tovaru počas trvania záručnej doby.

7. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie; predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť

8. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

9. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

10. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúce, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počas vád vec riadne užívať.

11. V prípade neodstrániteľných vád, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

12. Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s vadným tovarom zabaleným v obale vyhovujúcom na prepravu zaslať na fakturačnú adresu predávajúceho kópiu dokladu o kúpe, ako i žiadosť o reklamáciu s opisom vady alebo reklamačný formulár nachádzajúci sa na internetovej stránke predávajúceho.

13. Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa kupujúcim neuplatnia v záručnej dobe.

14. Predávajúci sa zaväzuje určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa prevzatia reklamovaného tovaru, najneskôr však do 30 dní odo dňa prevzatia reklamovaného tovaru. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

15. Do záručnej doby sa nepočíta doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady do doby ukončenia reklamačného konania. V prípade výmeny tovaru za nový, začína plynúť nová záručná doba od prevzatia tovaru.

16. Produkty prezentované na hardware4u.sk sa nepovažujú za zdravotnú pomôcku, nie sú náhradou liekov a zdravotnej starostlivosti. V prípade zdravotných problémov navštívte lekára.


 

Čl. VIII.

Ochrana osobných údajov

1. Informácie o kupujúcich sú spracovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov - o ochrane osobných údajov. Kupujúci uzatvorením kúpnej zmluvy, ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú tieto VOP, súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním osobných údajov v databáze prevádzkovateľa internetového obchodu, a to až do doby doručenia písomného vyjadrenia nesúhlasu so spracovaním osobných údajov doručeného do sídla prevádzkovateľa alebo na e-mail info@hardware4u.eu.

2. Predávajúci sa zaväzuje, že osobné údaje o kupujúcom neposkytne žiadnej tretej osobe s výnimkou externých dopravcov, ktorým sú tieto údaje poskytnuté za účelom dodania tovaru.

Čl. IX.

Záverečné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na stránkach internetového obchodu v deň odoslania objednávky kupujúcim, ktorý ich bez výhrady prijíma.

2. Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu, či doplnenie týchto obchodných podmienok.

3. V prípade, ak má kupujúci pocit, že jeho spotrebiteľské práva boli porušené, má v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov právo obrátiť sa za účelom vyriešenia sporu na subjekt alternatívneho riešenia sporov.

Orgán alternatívneho riešenia sporov:

Slovenská obchodná inšpekcia 

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj

Staničná 9

POBOX 49A

950 50 Nitra 1

tel.: 037/7720 001, 037/7720 034

fax: 037/7720 024

e-mail: nr@soi.sk

4. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 20.07.2020.

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia 

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj

Staničná 9

POBOX 49A

950 50 Nitra 1

tel.: 037/7720 001, 037/7720 034

fax: 037/7720 024

e-mail: nr@soi.sk

Všeobecné obchodné podmienky.pdf